KlachtenregelingVan klachtenregelingen hoop je als school, dat er nooit gebruik van behoeft te worden gemaakt. Niettemin vinden we het zinvol, dat wel duidelijk is wat er met klachten gebeurt als die er toch zijn.

De scholen van de Stichting Delta De Bilt hanteren een landelijk geldende, algemene klachtenregeling in het kader van de Kwaliteitswet Onderwijs. Als u een klacht heeft, is deze in de praktijk vrijwel altijd binnen school op te lossen. Indien u meent dat u voor klachten (van welke aard dan ook) geen gehoor vindt bij de groepsleerkrachten kunt u zich wenden tot de directeur van de school, de contactpersoon in de school of de algemeen directeur van de Stichting Delta. Deze kunnen zorgen voor een adequate doorverwijzing binnen de school, binnen de stichting of naar de onafhankelijke externe contactpersoon, die niet in dienst van de Stichting is. Deze kan proberen te bemiddelen of u verwijzen naar een onafhankelijke landelijke klachtencommissie.

De school is aangesloten bij de Klachtencommissie van de Besturenraad PCO.
De algemene klachtenregeling is op school ter inzage. U kunt ervan op aan, dat elke klacht serieus zal worden behandeld.

Namen en adressen: 
-  Contactpersonen in de school: Miriam Verschuren en Rob Zwaneveld.
-  Algemeen Directeur van de Stichting Delta De Bilt: Martin van Veelen, Tel. 030- 2211552 -
-  Externe contactpersoon: Jeroen Meijboom, CED Rotterdam, Dwerggras 30, 3968 PC Rotterdam, 010- 4071847, j.meijboom@cedgroep.nl
- Klachtencommissie Besturenraad Verus: Postbus 381, 3440 AJ Woerden, tel. 0348 - 744444